അമല്‍ നീരദ് ചിത്രത്തിനായി ദുല്‍ഖര്‍ പാടിയ ഗാനത്തിന്‍റെ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് വീഡിയോ കാണാം

അമല്‍ നീരദ് ചിത്രത്തിനായി ദുല്‍ഖര്‍ പാടിയ ഗാനത്തിന്‍റെ റെക്കോര്‍ഡിംഗ് വീഡിയോ കാണാം.
Discovery ചാനെലിന്റെ ഇന്റര്‍വ്യൂവിന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള വീഡിയോ കാണാന്‍ !!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s